Algemene voorwaarden

Bekijk de voorwaarden hier.

Algemeen

Deze voorwaarden (‘Algemene Spelvoorwaarden’) gelden voor winacties (kleine promotionele kansspelen) van inspiratiehuis 20|20. inspiratiehuis 20|20 is onderdeel van BSH Huishoudapparaten B.V. (‘BSH’), gehuisvest aan Taurusavenue 36, 2132 LS in Hoofddorp. inspiratiehuis 20|20 is de locatie waar BSH haar showrooms en demonstratiekeukens van haar keukenmerken Siemens, Bosch, NEFF en Gaggenau (‘Showrooms’) heeft gevestigd.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op iedere winactie (hierna te noemen: ‘Actie’) die door BSH aangeboden wordt in de Showrooms en op haar website inspiratiehuis2020.nl (‘Website’). Door deelname aan een Actie gaat de deelnemer akkoord met onderhavige Algemene Spelvoorwaarden. Op de Website en/of in de Showrooms zullen specifieke voorwaarden voor deelname aan de afzonderlijke Acties (‘Specifieke Spelvoorwaarden’) worden vermeld. De Specifieke Spelvoorwaarden geven de details weer van elke Actie, en gelden als aanvulling op deze Algemene Spelvoorwaarden.

Prijzen

Bij iedere Actie wordt in de Specifieke Spelvoorwaarden aangegeven welke prijzen en hoeveel prijzen gewonnen kunnen worden. In de Specifieke Spelvoorwaarden staat eventueel ook vermeld wat de waarde is van de prijs/prijzen. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Deelnametermijn

Een deelnemer kan aan een Actie deelnemen gedurende een vooraf bepaalde periode (‘Actieperiode’). De Actieperiode staat in de Specifieke Spelvoorwaarden. BSH behoudt zich het recht voor een Actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt via de Website, de Showrooms en/of de sociale platforms van BSH en/of inspiratiehuis 20|20.

Voorwaarden voor deelname

Per Actie zal in de Specifieke Spelvoorwaarden aangegeven worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen. Per Actie kan slechts éénmaal per persoon, per woonadres en per huishouden worden meegespeeld. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 18 jaar, dan dient de bevestiging van zijn ouder of voogd verkregen te worden om deel te nemen. BSH kan om een bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kan BSH om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Deelnamekosten

Indien aan deelname kosten zijn verbonden, dan worden deze kosten vermeld in de Specifieke Spelvoorwaarden.

Bepaling van de winnaars

Tenzij in de Specifieke Spelvoorwaarden anders wordt bepaald vindt er per Actie één trekking plaats. Per Actie wordt er één winnaar aangewezen, tenzij de Specifieke Spelvoorwaarden anders aangeven. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijk persoon of computerprogramma dat willekeurig de winnaars trekt. De termijn waarbinnen de winnaar bericht krijgt dat hij gewonnen heeft, is uiterlijk drie maanden na beëindiging van de Actieperiode en staat vermeld in de Specifieke Spelvoorwaarden.

Bekendmaking winnaar(s)

De winnaars ontvangen per post, per e-mail of per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. In specifieke gevallen wordt de winnaar op de website en/of via de sociale mediakanalen van inspiratiehuis 20|20 of Bosch, Siemens, NEFF of Gaggenau bekendgemaakt; of dit het geval is staat aangegeven in de Specifieke Spelvoorwaarden. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen drie weken na de bekendmaking zal de gewonnen prijs per post of e-mail in beginsel aan de winnaar worden toegezonden. Echter, indien dit als zodanig in de Specifieke Spelvoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, zal de prijs persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien gezien de aard van de actie en/of prijs voor de overhandiging een persoonlijke afspraak dient te worden gemaakt, dan zal binnen drie weken na de bekendmaking contact worden opgenomen met de winnaar. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen drie maanden accepteert, vervalt zijn recht op afgifte. BSH kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres.

Uitsluiting deelname

Medewerkers van BSH en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie, zijn uitgesloten van deelname. BSH is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden van deelname uit te sluiten. BSH kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de Algemene Spelvoorwaarden, Specifieke Spelvoorwaarden, of anderszins onrechtmatig handelt jegens BSH of derden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname. Ook deelnemers jonger dan 18 jaar die geen toestemming hebben van hun ouder of voogd kunnen door BSH worden uitgesloten.

Kansspelbelasting

In het geval dat over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, dan zal deze worden betaald door BSH (tenzij de Specifieke Spelvoorwaarden anders bepalen).

Aansprakelijkheid

De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. BSH is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. BSH is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik door deelnemers/winnaars van enige door BSH geleverde prijs, tenzij BSH aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geldt dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere van soortgelijke fouten in door BSH openbaar gemaakt materiaal en/of programma, van welke aard dan ook, BSH niet tegengeworpen kunnen worden en op geen enkele wijze een verplichting voor BSH in het leven kunnen roepen.

Aanpassing spelvoorwaarden

BSH behoudt zich het recht voor de Algemene Spelvoorwaarden en Specifieke Spelvoorwaarden te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. In dat geval zal zo snel mogelijk een herziene versie van de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Spelvoorwaarden op de Website en/of Showrooms worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

Gedragscode Promotionele Kansspelen, contact en klachten

BSH handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie, dan kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken bij BSH Huishoudapparaten B.V., Taurusavenue 26, 2132 LS Hoofddorp, t.a.v. de afdeling Marketing & Communicatie, inspiratiehuis2020@bshg.com. Nederlands recht is van toepassing op de ALgemene Spelvoorwaarden en de Specifieke Spelvoorwaarden. Wanneer zich een geschil voordoet met betrekking tot een Actie, dan zullen betrokkenen zich inspannen om tot een oplossing van het geschil te komen. Wanneer het geschil niet tot een oplossing heeft geleid, dan wordt deze voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Privacy

BSH gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het actuele privacybeleid van inspiratiehuis 20|20 kan online worden geraadpleegd op https://inspiratiehuis2020.nl/informatie-over-gegevensbescherming. Bij deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter organisatie en uitvoering van de Actie en de uitreiking van de prijs, en gaat akkoord met voornoemd privacybeleid.
leaf

Duurzame producten

Heart

Inspirerende showrooms

light

Vakkundig advies